ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ (๒ชั้น๘ห้อง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๕
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.๑๐๔/๒๖(๔ห้อง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๕
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.๑๐๑/๒๖(๓ห้องเรียน๑ห้องธุรการ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สปช.๒๐๓/๒๖(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.๑ฺ ฉ.(รอการรื้อถอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..