ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ สลุงอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี วรนุช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.ร.ร.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ชูเชิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา ชูเชิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัย นิยมรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา คำนวนศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหัสยา นิ่มโชคชัยเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ มีฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ แสงแพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอานันท์ ตรีทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางฉลองรัตน์ ต้นเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยวรรณ ใจหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรลักษณ์ ชูวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิสา เนาวรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง จงรักษ์
ตำแหน่ง : ช่างปูน ระดับ ๔
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล สงวนใจ
ตำแหน่ง : วิทยากรดนตรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :