ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกคองนักเรียน โดยใช้มาตรการ SOCIAL DISTANCING
๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดใดใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน ในสถารการณ์ การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้หลักการ SOCIAL DISTANCING เพื่อความปลอดภัย โดยจัดกลุ่มผู้ปกครองที่เข้ารับการประุชุมชี้แจงในครั้งนี้ เป็น๔ กลุ่ม ตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน เป็น ๔ รุ่น ประกอบด้วย  กลุ่มผู้ปกครอง อนุบาล ๑-๒-๓/กลุ่มผู้ปกครอง ป.๑-๒-๓/กลุ่มผู้ปกครอง ป.๔/๕/๖ และกลุ่มผู้ปกครอง ม.๑-๒-๓ ตามวันเวลาที่กำหนด ...ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,07:01   อ่าน 67 ครั้ง