ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์ที่ ๓ (ของการเรียน On-air & Online)
การจัดมอบแฟ้มใบงาน สัปดาห์ที่ ๓ (ของการเรียน On-air & Online) การเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19).  ... ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดใดใหญ่ (ซึ่งสัปดาห์ที่ ๑ กับ สัปดาห์ที่ ๒ คณะครูออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมอบแฟ้มใบงานที่บ้านนักเรียนทุกคน ) พร้อมทั้งมอบทุน "กองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา" ( กสศ) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน เมือ่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ขอบคุณ ผู้ปกครอง ขอบคุณคณะครู และขอบคุณ กสศ...มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,23:56   อ่าน 38 ครั้ง