คณะผู้บริหาร

นายประสพ สลุงอยู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมยุรี วรนุช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพร พิบูลย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น /0

นายวิษณุ มีฤกษ์ใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น /0

นางมยุรี วรนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น /0