กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมพร พิบูลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยวรรณ ใจหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1