กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา ชูเชิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ ยันอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0