กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย ชูเชิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ พรมมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0