กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมยุรี วรนุช
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพศาล สงวนใจ
วิทยากรพิเศษ