กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิษณุ มีฤกษ์ใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

น.ส.อาทิตสา เนาวรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายฉลอง จงรักษ์
ลูกจ้างประจำ