กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา คำนวนศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวหัสยา นิ่มโชคชัยเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น /0

น.ส.หัสยา นิ่มโชคชัยเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1