คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ กล่อมกูล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ เปรมปราคิน
ตำแหน่ง : รองประธานฯ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย พันธุพูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ คงเรียน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แก้วเรียน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้มรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เทียนสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก เทียนสิงหื
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอานันท์ ตรีทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ข้าราชการครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพ สลุงอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร :